Zastrzeżenia prawne

Strona dostępna pod adresem www.mgmotor.pgd.pl  (zwana dalej Stroną) jest przeznaczona do użytku osobistego odwiedzających ją osób. Dostęp i korzystanie z tej Strony podlega niniejszym Zastrzeżeniom Prawnym, wyszczególnionym poniżej, jak również obowiązującemu prawu i/ lub regulacjom. Połączenie i wejście na Stronę oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez odwiedzającego wszystkich aktualnych postanowień Zastrzeżeń Prawnych.

Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania bez ostrzeżenia aktualnych Zastrzeżeń Prawnych, całej zawartości Strony oraz produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Wszystkie te modyfikacje dotyczą użytkowników, którzy powinni zapoznać się z aktualnymi Zastrzeżeniami Prawnymi Strony.

 

PUBLIKACJA

Właścicielem Strony www.mgmotor.pgd.pl jest PGD CR MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049572, NIP: 6793272706, REGON: 525944938, kapitał zakładowy w wysokości: 100. 000,00 zł (dalej: „Właściciel”).

 

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy na stronie www.mgmotor.pgd.pl lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: salon.mgmotor.warszawa@pgd.pl.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Strony została dostarczona przez Właściciela.

Strona i jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi przepisami obowiązującymi w Polsce. Wraz z licencjodawcami zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone w niniejszych Zastrzeżeniach Prawnych.

„Grupa PGD” „PGD CR MOTORS”, „MG MOTORS”, a także nazwy pojazdów i innych produktówpojawiające się na Stronie (zwane łącznie „Znakami”) stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe Właściciela Strony, Spółek z Grupy Holding 1, do której należy Właściciel lub do producentów lub importerów pojazdów lub produktów prezentowanych na Stronie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych Zastrzeżeniach Prawnych lub otrzymania pisemnego upoważnienia właścicieli znaków towarowych, użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać Znaków osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi w informacjach prasowych, reklamach, innych materiałach promocyjnych lub marketingowych oraz w mediach, materiałach pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w innych formach.

Zamieszczone na Stronie odniesienia do znaków towarowych innych podmiotów służą wyłącznie identyfikacji i nie oznaczają, że podmioty te akceptują niniejszą Stronę lub jakąkolwiek część jej zawartości. Niniejsze Zastrzeżenia Prawne nie dają użytkownikom Strony prawa wykorzystania znaków towarowych innych podmiotów.

 

INFORMACJA O POJEŹDZIE LUB INNYM PRODUKCIE

Informacje i ilustracje zamieszczone na Stronie mają charakter orientacyjny, poglądowy i nie są wiążące umownie. Mogą być one modyfikowane bez ostrzeżenia.

 

INFORMACJE O USŁUGACH

Usługi prezentowane na Stronie mogą być oferowane przez podmioty należące do grupy Właściciela. Jeśli chodzi o części zamienne i akcesoria, podane ceny nie obejmują montażu, chyba że jest to część pakietu. Pakiety obowiązują tylko we wskazanym okresie. Sieć handlowa Właściciela jest do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące produktów i usług prezentowanych na tej Stronie.

 

Członkami sieci handlowej Właściciela są niezależne podmioty, które mają swobodę ustalania własnych cen oraz udziału lub nie w kampaniach sugerowanych przez producenta lub importera pojazdów i innych produktów. Tylko Właściciel odpowiada za informacje, które umieszcza na tej Stronie.

 

INFORMACJE O FINANSOWANIU

Na Stronie podajemy ogólne informacje o możliwości skorzystania z produktów finansowych dostępnych u naszych partnerów. Informacje na Stronie nie stanowią oferty produktu finansowego. Za pośrednictwem Strony nie możesz zawrzeć umowy w przedmiocie produktu finansowego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

 

SPORY KONSUMENCKIE

Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozaprocesowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Użytkownik może także złożyć skargę poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz ze Strony na własne ryzyko. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, takie jak straty materialne, utrata danych lub oprogramowania, straty finansowe, wynikające z korzystania z tej Strony lub witryn z nią połączonych.

Zwracamy uwagę na fakt, że niektóre produkty lub usługi na Stronie mogą podlegać specjalnym regulacjom, a nawet ograniczeniom i / lub zakazom stosowania w niektórych krajach.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy Strony zobowiązują się do przestrzegania aktualnych Zastrzeżeń Prawnych i korzystają ze Strony na własne ryzyko. Uznaje się, że użytkownik wchodząc na Stronę zaakceptował aktualne Zastrzeżenia Prawne. Czytanie treści na Stronie oznacza akceptację aktualnych Zastrzeżeń Prawnych w ich najnowszej wersji.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze Strony.

Użytkownicy muszą szczególnie dbać o swój sprzęt komputerowy i chronić go przed jakąkolwiek formą zakażenia wirusami i/ lub próbami włamań. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.

 

HIPERŁĄCZA

Korzystanie z hiperłączy przekierowujących do Strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. W żadnym wypadku Właściciel nie odpowiada za treści, a także produkty lub usługi prezentowane w witrynach, z którymi Strona jest połączona za pomocą hiperłączy lub jakiegokolwiek innego rodzaju łącza.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Zastrzeżenia Prawne zostały sporządzone w Polsce i podlegają prawu polskiemu.

 

Porozmawiajmy

Warszawa

ul. Krasnobrodzka 5,
03-214 Warszawa
Jak do nas dojechać?

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – od 9:00 do 18:00

Sobota – od 10:00 do 15:00

Zadzwoń:
123 000 099

 

Salon: 
salon.mgmotor.warszawa@pgd.pl

Serwis: 
serwis.mgmotor.warszawa@pgd.pl

ul. Jana III Sobieskiego 10,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Jak do nas dojechać?

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – od 9:00 do 18:00
Sobota – od 9:00 do 14:00

Zadzwoń:
123 000 099

 

Salon:
salon.mgmotor.dabrowa@pgd.pl

Serwis:
serwis.mgmotor.dabrowa@pgd.pl

ul. Jasnogórska 60,
31-358 Kraków
Jak do nas dojechać?

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – od 9:00 do 18:00
Sobota – od 10:00 do 15:00


Zadzwoń:

123 000 099

 

Salon:
salon.mgmotor.krakow@pgd.pl

Serwis:
serwis.mgmotor.krakow@pgd.pl

Obserwuj MG

Modele MG

MG3

innowacyjny hatchback

MG HS

rodzinny SUV

MG ZS

kompaktowy SUV

MG4

elektryczny crossover

MG3

innowacyjny hatchback

MG ZS

kompaktowy SUV

MG HS

rodzinny SUV

MG4

elektryczny crossover